Uchwała w sprawie ratyfikacji Umowy pomiędzy Księstwem
#1
Exclamation 
Wysoka Izbo,

Poniżej prezentuję Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską oraz projekt uchwały ratyfikującej tę umowę.

[official2]

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

sporządzona w Książęcym Mieście Grodzisku 12 września 2018 r.

Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk,
Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,

oraz

Jego Ekscelencja Bajtuś,
Prezydent Republiki Bialeńskiej,
w imieniu Republiki Bialeńskiej,

biorąc pod uwagę,
łączące oba kraje długoletnie więzy przyjaźni wywodzące się ze wspólnego kręgu kulturowego,
że Republika Bialeńska chce zachować swoje dziedzictwo historyczne i kulturalne,
a Księstwo Sarmacji jest zainteresowane ochroną tego dziedzictwa,

zawierają umowę następującej treści:

§ 1.

Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską

1. Republika Bialeńska oddaje się pod opiekę polityczną i prawną Księstwa Sarmacji, dołączając do Księstwa Sarmacji jako Protektorat Księstwa Sarmacji.
2. Księstwo Sarmacji udostępni Republice Bialeńskiej swoją infrastrukturę informatyczną w celu archiwizacji dorobku kulturowego, w tym miejsc publicznych, Republiki Bialeńskiej.
3. Republika Bialeńska oddaje Księstwu Sarmacji w zarząd własną infrastrukturę informatyczną.
4. Księstwo Sarmacji poręcza odrębność i nienaruszalność terytorium Republiki Bialeńskiej jako Protektoratu Księstwa Sarmacji.


§ 2.

1. Władzę nad terytorium Republiki Bialeńskiej sprawuje Księstwo Sarmacji w osobie Księcia Sarmacji, we współpracy z Prezydentem Republiki Bialeńskiej, który jest wybierany przez obywateli Republiki Bialeńskiej, zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Bialeńskiej.
2. Przepis punktu poprzedzającego nie stoi w sprzeczności z uprawnieniem Parlamentu Republiki Bialeńskiej do czasowego powierzenia obowiązków Prezydenta Republiki Bialeńskiej Księciu Sarmacji.
3. Przepis ustępu pierwszego nie stoi na przeszkodzie powierzeniu przez Sejm Księstwa Sarmacji lub Księcia Sarmacji Prezydentowi Republiki Bialeńskiej kompetencji, obowiązków i zadań wynikających ze sprawowania władzy na terytorium Republiki Bialeńskiej.
4. W systemie informatycznym Księstwa Sarmacji tworzy się miasto Wolnograd, będące stolicą Republiki Bialeńskiej.
5. Władze Republiki Bialeńskiej w przeciągu trzydziestu dni od wejścia niniejszej Umowy w życie podejmą działania by dostosować prawo Republiki Bialeńskiej do porządku konstytucyjnego Księstwa Sarmacji.

§ 3.

Obywatele Republiki Bialeńskiej stają się obywatelami Księstwa Sarmacji, z tym zastrzeżeniem, że zobowiązani są w przeciągu 14 dni od wejścia niniejszej Umowy w życie, do złożenia publicznie przysięgi obywatelskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami Księstwa Sarmacji.

§ 4.
Książę Sarmacji wyraża zgodę na posługiwanie się tytułami honorowymi, szlacheckimi i arystokratycznymi, jakie obowiązywały w Republice Bialeńskiej do dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.
§ 5.

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednakże każda ze Stron ma prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Strony potwierdzają, że upoważnienie określone w § 2 ust. 1 nie stanowi przeszkody do wypowiedzenia niniejszej umowy przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej, które może nastąpić za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną większością ? głosów przy udziale minimum połowy uprawnionych do udziału w głosowaniu.
3. Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnogradzie.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.


Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Bajtuś

Książę Sarmacji
/-/ Robert Fryderyk

[/official2]

[official]
UCHWAŁA W SPRAWIE
RATYFIKACJI Umowa pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską[/size]
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej[/b]
z dnia XX września 2018 r.

Artykuł 1.

Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikuje Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej podpisaną 12 września 2018 r. w Grodzisku.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi z życie z chwilą ogłoszenia.
[/official]

Jednocześnie rozpoczynam debatę. która potrwa 2 dni.

Marszałek Parlamentu
/-/ Bajtuś
Reply
#2
Nie mam żadnych zastrzeżeń do ratyfikacji umowy. Projekt oczywiście popieram.

Mam natomiast zastrzeżenie do Pana Marszałka. Dlaczego debata została ustalona na 2 dni? Przypominam, że i tak przez realiozę odwlekałeś to już co najmniej kilka dni.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#3
Zawsze debatę na wniosek posłów można skrócić.
Reply
#4
Jestem za projektem, wszystko co miałam do powiedzenia w tej sprawie, już powiedziałam.
Reply
#5
Proszę o podanie podstawy prawnej, jakoby to Parlament był upoważniony do ratyfikacji umowy.
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Image: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Reply
#6
Proszę Pana Posła, mojego przedmówcę, o podanie podstawy prawnej, jakoby to Parlament nie był upoważniony do ratyfikacji umowy.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#7
Panie Marszałku,
myślę, że powinniśmy przejść do głosowania.

Pan Poseł Hufflepuff nie wziął udziału w debacie, jednak był dostępny, więc możemy uznać, iż miał taką możliwość. Został również drogą prywatną poinformowany przeze mnie o trwającej debacie, na co nie niestety nie odpowiedział.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#8
Rozpoczynamy głosowanie.
TAK / NIE / WSTRZYMUJĘ SIĘ
Reply
#9
Jestem na Tak
Reply
#10
ZA.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.

Reply
#11
ZA
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Image: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości
Reply
#12
Czekamy jeszcze na @"Frederick Hufflepuff"
Reply
#13
ZA
Frederick Martin Hufflepuff
______________________________
polityk, dziennikarz, ojciec-założyciel Santanii i Burgii, Wicemarszałek Parlamentu RB, redaktor naczelny gazety "wBialenii", dyrektor Bialeńskiego Ośrodka Badania Opinii Publicznej, Delegat Główny Bialenii przy MUP, były Wiceprezydent Bialenii, były Lider i Wicelider partii Wspólnota Rozwoju, były Wiceminister i Minister Kultury i Sportu, były Marszałek Parlamentu XIX i XXIV Kadencji, były Wiceminister Edukacji Narodowej, były kandydat na stanowisko prezydenta Republiki Bialeńskiej
Więcej tutaj
Reply
#14
Ponieważ wszyscy Posłowie i Posłanki oddali swój głos - zamykam głosowanie.
Ogłaszam że Parlament Republiki Bialeńskiej ratyfikował Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską
o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)